kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych

www.KalkulatorOdsetek.com.pl

Preferencyjne odsetki od zaległości podatkowych

Zastosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych (75% stawki podstawowej) możliwe jest w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej sporządzenia i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Kwestię tę reguluje art. 56 § 1a i § 1b Ordynacji podatkowej.

 

 

Wysokość odsetek przy dobrowolnej korekcie deklaracji VAT

Podatnik ma prawo do uiszczenia obniżonych odsetek – wynoszących 75% stawki, o której mowa powyżej (7,5%), o ile spełni pewne warunki.

 

 

Odsetki za zwłokę od zaległości w ZUS

Od opłacanych po terminie składek ZUS płatnik nie nalicza odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Tak wynika z art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Dotyczy to jednak składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, FGŚP i FEP.

 

Natomiast z tytułu nieterminowego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne odsetki za zwłokę opłaca się na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

 

Od 1 lutego 2014 r. nie płaci się odsetek za zwłokę do kwoty 8,70 zł

Od 1 lutego 2014 r. odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne nie opłaca się w przypadku, gdy nie przekraczają one kwoty 8,70 zł. Do 31 stycznia br. kwota, która zwalniała z ich opłaty na to ubezpieczenie, wynosiła 6,60 zł.

 

Nadal nie nalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieuregulowanych zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz FEP, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

 

 

Możliwość zastosowania niższych odsetek podatkowych

Obowiązują dwie stawki odsetek od zaległości podatkowych: podstawowa oraz obniżona, wynosząca 75% stawki podstawowej.

 

Warunkiem skorzystania z preferencyjnych odsetek podatkowych jest wpłata całej zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty deklaracji w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

 

Wyrównanie renty wraz z odsetkami

Odsetki za zwłokę wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty do dnia wypłaty świadczeń. Okres opóźnienia w wypłaceniu świadczeń okresowych liczy się od dnia następującego po ustalonym terminie ich płatności.

 

 

Data zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym

Podatek regulowany bezgotówkowo uważa się za zapłacony w dniu obciążenia, na podstawie polecenia przelewu, rachunku podatnika w banku, SKOK-u lub instytucji płatniczej.

 

Zlecenie bankowi przelewu oznacza udzielenie mu dyspozycji do obciążenia rachunku podatnika określoną kwotą i uznania nią konta urzędu skarbowego.

 

Zarachowania dokonuje się w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek. W konsekwencji takiego zaliczenia podatnik ma zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

 

 

Odsetki od zaległości w podatku dochodowym

Odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego - nawet w sytuacji, gdy są zapłacone - nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, w związku z tym nie mogą być ujęte w księdze podatkowej.

 

 

Składki ZUS a odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pensji

Kwota przysługujących pracownikom odsetek za zwłokę (zasądzona przez sąd) z tytułu nieterminowej wypłaty należnego im wynagrodzenia za wykonaną pracę nie podlega składkom ZUS.

 

 

Odsetki od lokat overnight - kwalifikacja do źródła przychodów

Odsetki od lokat terminowych i tzw. lokat overnight, zakładanych przez osoby fizyczne i spółki osobowe, należy kwalifikować, jako przychody z kapitałów pieniężnych.

 

 

Odsetki od zaległości podatkowych

Podatnicy mieli czas do 30 kwietnia br., aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. Najpóźniej tego dnia trzeba było złożyć stosowny PIT oraz uregulować wykazany w nim podatek do zapłaty.

 

Odsetki od zaległości podatkowych nalicza się za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, do dnia uregulowania długu (włącznie z tym dniem). Zaokrągla się je do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych.

 

 

Od kiedy liczyć odsetki za zwłokę od zaległości w ZUS?

Jeżeli w wyniku złożenia przez płatnika korekty dokumentów rozliczeniowych na jego koncie w ZUS powstała niedopłata składek ZUS (społecznych, zdrowotnej czy na fundusze pozaubezpieczeniowe), powinien ją uregulować wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

 

 

Zwrócone odsetki od zaległości podatkowych

W sytuacji gdy podatnik popadnie w zwłokę z zapłatą podatku, naliczane są odsetki od zaległości podatkowych.

 

Obowiązek zapłaty tych odsetek powstaje z mocy prawa i jest niezależny od przyczyny, która spowodowała zwłokę w uiszczeniu podatku.

 

Obowiązek zapłaty zaległego zobowiązania podatkowego i odsetek od zaległości podatkowych obciąża podatnika również, w sytuacji gdy prowadzenie rozliczeń podatkowych powierzył on wyspecjalizowanej firmie (tj. kancelarii prawno-podatkowej czy biuru rachunkowemu).

 

 

Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek (art. 51 § 2 O.p.). Z uwagi na to, że obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dotyczy poszczególnych miesięcy, to każda nieuregulowana w terminie zaliczka staje się odrębną zaległością podatkową.

Od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy, naliczane są odsetki za zwłokę.

 

 

Odsetki od pożyczki - kiedy stają się kosztem podatkowym?

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów zaliczone winny być do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji (a nie faktycznej zapłaty).

 

 

Co warto wiedzieć o odsetkach?

W wielu umowach cywilnoprawnych pojawia się kwestia odsetek.

Ich nazewnictwo jest jednak rozmaite, z czego niektóre nazwy mają swoje źródło w przepisach prawa (jak np. odsetki ustawowe czy odsetki maksymalne), inne wykształciły się w praktyce obrotu i stanowią raczej potoczną nazwę dla określonego rodzaju odsetek (np. odsetki karne, które stanowią w istocie umowne odsetki za opóźnienie). Owa różnorodność sprawia jednak, że wiele osób i firm gubi się w tych pojęciach, nierzadko stosując nieprawidłowe rozwiązania do danych sytuacji.

 

 

A A A

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki ustawowe na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych liczy odsetki od zaległości podatkowych oraz od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania oblicza rzeczywistą stopę oprocentowania przy założonej wysokości kredytu, oprocentowaniu, pobieranej prowizji, okresie lokaty oraz rodzaju rat.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator odsetek umownych/własnych

Kalkulatorodsetek umownych/własnych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty, podanej rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator odsetek maksymalnych

Kalkulator odsetek maksymalnych liczy odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 § 21 K.c. na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy oblicza wysokość poszczególnych rat kredytu przy założonym oprocentowaniu nominalnym, okresie kredytowania oraz rodzaju rat.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator lokatowy

Kalkulator lokatowy oblicza odsetki od lokaty oraz oprocentowanie efektywne przy założonym oprocentowaniu, okresie lokaty oraz rodzaju kapitalizacji odsetek.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60