kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych, odsetki ustawowe
A A A

Poradnik VAT nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Konsekwencje powstania zaległości w VAT

1. Kiedy powstaje zaległość w podatku VAT?

Czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania podatku należnego od wykonanych czynności opodatkowanych na zasadach i w terminach określonych w ustawie o VAT. Równocześnie mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną.

Rozliczenie podatku należnego i naliczonego następuje w JPK_VAT z deklaracją (obejmującym część deklaracyjną i ewidencyjną). Plik ten w formie JPK_V7M składają podatnicy rozliczający się miesięcznie, a JPK_V7K podatnicy rozliczający się kwartalnie. W wyniku rozliczenia za dany okres powstaje zobowiązanie podatkowe (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym), bądź też nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą można wykazać do zwrotu na rachunek bankowy, na rachunek VAT bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli podatnik nie uiści w terminie zobowiązania w podatku VAT, to zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) powstanie u niego zaległość podatkowa. Zatem nieterminowe wykonanie zobowiązania podatkowego wywołuje powstanie zaległości podatkowej. Warto podkreślić, że stan ten powstaje z mocy samego prawa następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności, i nie jest tu potrzebne podejmowanie dodatkowych działań przez organy podatkowe, np. wydanie decyzji stwierdzającej zaległość (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4017.5.2019.2.MS).

Ponadto w odniesieniu do podatku VAT na równi z zaległością traktuje się także zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega uprzednio zwrócona przez organ podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem kwota zwrotu podatku wykazana nienależnie lub w wysokości większej od należnej, ujęta w deklaracji. W takich przypadkach odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia zwrotu podatku lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 53 § 5 Ordynacji podatkowej).

Przykład

W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2020 r. podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 15.000 zł, którą otrzymał w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. W październiku 2020 r. podatnik stwierdził, iż w deklaracji tej nie ujął dostawy towarów na kwotę 10.000 zł netto plus VAT w wysokości 2.300 zł, w związku z czym złożył korektę za ten okres. Po uwzględnieniu tej dostawy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2020 r. wynosi 12.700 zł. Zatem kwota 2.300 zł stanowi dla podatnika zaległość podatkową, którą musi uiścić z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi odpowiednio od dnia zwrotu podatku.

2. Określenie wysokości odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu VAT

Odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu VAT należy naliczyć - w zależności od okoliczności powstania długu - według stawki obniżonej (4% rocznie), podstawowej (8% rocznie) albo podwyższonej (12% rocznie).

» Podstawowa stawka odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę są konsekwencją powstania zaległości podatkowej. Podatnik jest obowiązany do ich zapłaty w sytuacji, gdy np. nie uiści podatku w terminie płatności. Należy podkreślić, że odsetki od zaległości podatkowej mają charakter uzupełniający w stosunku do należności głównej - zaległości podatkowej, nie występują samodzielnie bez zaistnienia zaległości podatkowej. Szczegółowe sposoby obliczania odsetek za zwłokę określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

Wskazniki i stawki Wysokość odsetek od zaległości podatkowych dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Jest to tzw. podstawowa stawka odsetek za zwłokę. Przy czym stawkę podstawową stosuje się np. w sytuacji nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych wynikających z deklaracji VAT (od rozliczenia za październik 2020 r. - z JPK_VAT z deklaracją). Stosuje się ją również, gdy nie przysługuje stawka obniżona, ani nie ma ustawowego obowiązku zastosowania stawki podwyższonej.

Przykład

Podatnik złożył deklarację VAT za sierpień 2020 r. w ustawowym terminie (tj. do 25 września 2020 r.). Z rozliczenia wynikała kwota zobowiązania podatkowego w wysokości 5.000 zł. Podatnik zobowiązany był do zapłacenia tej kwoty w terminie do 25 września 2020 r. Podatek uregulował jednak w dniu 15 października 2020 r. Odsetki za zwłokę powinien naliczyć według stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 8%) za okres od 26 września 2020 r. (od dnia następującego po dniu upływu ustawowego terminu płatności VAT za sierpień 2020 r.) do 15 października 2020 r. (do dnia zapłaty). Korzystając z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych (dostępnego w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl) podatnik wyliczył, że odsetki do zapłaty po zaokrągleniu wyniosły 22,00 zł.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

» Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej (obecnie 4%), stosuje się w przypadku spełnienia wymogów określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej, czyli:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
   
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia takiej korekty.

Dodać należy, że ww. obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
   
 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
   
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Przykład

W dniu 5 października 2020 r. podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2020 r. W wyniku błędu popełnionego w pierwotnym rozliczeniu, kwota zaległości podatkowej za czerwiec wyniosła 4.000 zł. Podatnik wpłacił zaległość w dniu złożenia korekty deklaracji. W takim przypadku podatnik ma - co do zasady - prawo do zapłaty obniżonych odsetek od powstałej zaległości w podatku VAT. Odsetki te wyniosły po zaokrągleniu 31 zł.

» Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

W przypadku zaległości w podatku VAT podatnicy mogą być również narażeni na konieczność zapłaty podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Zgodnie bowiem z art. 56b Ordynacji podatkowej podwyższoną stawkę odsetek w ww. wysokości stosuje się do zaległości w podatku VAT i w podatku akcyzowym w przypadku:

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,

2) korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,

c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Podwyższonych odsetek nie stosuje się do zaległości w podatku VAT w przypadku gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b lub art. 112c ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik nie złożył deklaracji VAT-7 za lipiec 2020 r. i nie wpłacił zobowiązania podatkowego za ten miesiąc, co zostało stwierdzone przez organ podatkowy w toku kontroli celno-skarbowej. Zaległość podatkowa za ten miesiąc wyniosła 50.000 zł. Podatnik wpłacił zaległość podatkową w całości w dniu 12 października 2020 r. Podwyższone odsetki od tej zaległości wyniosą po zaokrągleniu 789 zł.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 108c ust. 2 ustawy o VAT podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (150%) nie stosuje się do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przy czym należy mieć na uwadze przepisy art. 108c ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Podwyższone odsetki będą bowiem stosowane w przypadku gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący;

2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;

3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;

4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58art. 83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) czyli nieważność czynności prawnej sprzecznej z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy oraz nieważność oświadczenia woli złożonego drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru, a także jeżeli zaległość podatkowa przekroczyła dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.