kalkulator odsetek, kalkulator od zaległości podatkowych, odsetki ustawowe
A A A

Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022

Odsetki za zwłokę od zaległości w VAT

Rozliczenie podatku należnego i naliczonego następuje w JPK_VAT z deklaracją. Plik ten w formie JPK_V7M składają czynni podatnicy rozliczający VAT miesięcznie, a JPK_V7K podatnicy rozliczający VAT kwartalnie.

W wyniku rozliczenia za dany okres może powstać:

 • podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego (pole P_51),
 • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (pole P_53), którą można wykazać do zwrotu na rachunek bankowy (pole P_54, odpowiednio pole P_540, P_56, P_560, P_57 lub P_58) lub na rachunek VAT (pole P_55) bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (pole P_62).

Jeżeli podatnik nie uiści w terminie podatku VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, to zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) powstanie u niego zaległość podatkowa. Wiąże się to z naliczeniem odsetek.

Odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu VAT należy naliczyć - w zależności od okoliczności powstania długu - według stawki obniżonej, podstawowej albo podwyższonej. Na dzień oddania do druku niniejszej publikacji ww. stawki wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 339) i obowiązują od 9 marca 2022 r.

1. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę są konsekwencją powstania zaległości podatkowej. Szczegółowe sposoby obliczania odsetek za zwłokę określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703).

Na podstawie art. 56 § 1 ww. Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Od 9 marca br. podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 10% rocznie, a za okres od 9 lutego do 8 marca br. wynosi 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Poniżej przedstawiamy przykład zastosowania stawki podstawowej odsetek za zwłokę w sytuacji nieterminowego uregulowania podatku VAT wynikającego z przesłanego JPK_VAT z deklaracją (gdy nie przysługuje stawka obniżona, ani nie ma ustawowego obowiązku zastosowania stawki podwyższonej).

Przykład

Podatnik w ustawowym terminie (tj. do 25 lutego 2022 r.) w formie elektronicznej przesłał JPK_V7M za styczeń 2022 r. Z rozliczenia wynikało zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 10.000 zł. Podatnik zobowiązany był do zapłacenia tej kwoty w terminie do 25 lutego 2022 r. Podatek uregulował jednak w dniu 15 marca 2022 r.

Odsetki za zwłokę powinien naliczyć według stawki podstawowej (wynoszącej odpowiednio 8,5% i 10%) za okres od 26 lutego 2022 r. (od dnia następującego po dniu upływu ustawowego terminu płatności VAT za styczeń 2022 r.) do 15 marca 2022 r. (do dnia zapłaty). Korzystając z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych (dostępnego w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl) podatnik wyliczył, że odsetki do zapłaty po zaokrągleniu wyniosły 45,00 zł.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Uwaga

Zobowiązania z tytułu VAT a także kwoty odsetek podatnik wpłaca na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. W myśl art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 3-krotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.

2. Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej (obecnie 5%), stosuje się w przypadku spełnienia łącznie wszystkich wymogów określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej, czyli:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia takiej korekty.

Dodać należy, że obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Przykład

W dniu 15 marca 2022 r. podatnik przesłał korektę JPK_VAT z deklaracją za grudzień 2021 r. W wyniku błędu popełnionego w pierwotnym rozliczeniu, kwota zaległości podatkowej za grudzień wyniosła 10.000 zł. Podatnik wpłacił zaległość w dniu przesłania korekty JPK_VAT z deklaracją. W takim przypadku podatnik ma - co do zasady - prawo do zapłaty obniżonych odsetek od powstałej zaległości w podatku VAT. Odsetki te wyniosły po zaokrągleniu 58 zł.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

3. Konieczność zapłaty podwyższonych odsetek

W przypadku zaległości w podatku VAT podatnicy mogą być również narażeni na konieczność zapłaty podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Zgodnie bowiem z art. 56b Ordynacji podatkowej podwyższoną stawkę odsetek w ww. wysokości stosuje się do zaległości w podatku VAT i w podatku akcyzowym w przypadku:

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,

2) korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,

c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Przykład

Organ podatkowy w toku kontroli celno-skarbowej stwierdził, że podatnik nie złożył JPK_VAT z deklaracją za listopad 2021 r. i nie wpłacił pomimo obowiązku podatku VAT za ten miesiąc. Zaległość podatkowa za ww. okres wyniosła 20.000 zł. Podatnik wpłacił zaległość podatkową w całości w dniu 15 marca 2022 r. Podwyższone odsetki od tej zaległości wyniosą po zaokrągleniu 536 zł.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Uwaga

Podwyższonych odsetek nie stosuje się do zaległości w podatku VAT w przypadku gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b lub art. 112c ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 108c ust. 2 ustawy o VAT podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (150%) nie stosuje się do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przepisu art. 108c ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do zaległości podatkowej w podatku przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Jednakże podwyższone odsetki będą stosowane w przypadku gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący;

2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;

3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;

4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58art. 83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), czyli nieważność czynności prawnej sprzecznej z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy oraz nieważność oświadczenia woli złożonego drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru.

Tak wynika z art. 108c ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

www.KalkulatorOdsetek.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.